×

Informacja o przetwarzaniu danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

 

 1. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki Prywatności
 1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
 • Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
 • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 1. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA KOBIETA NIEZALEŻNA, ul. Górnych Wałów 21 lok. 3, 44-100 Gliwice. (dalej także jako: ADO).
 2. Polityka prywatności ma na celu spełnienie obowiązku informacyjnego względem osób fizycznych, określonego w RODO i obejmuje m.in.:
 • zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych;
 • możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych;
 • sposoby wykorzystania tych danych;
 • politykę wykorzystania plików cookies.
 1. Sposoby zbierania danych
 1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji osoby, której dane dotyczą oraz ułatwieniu jej kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o osobie, której dane dotyczą. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które taka osoba sama poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać również wyrażona w celu marketingowym a taką zgodę można w każdej chwili wycofać.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali jej dane osobowe, które są nieprawidłowe, w tym prawo zażądania, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli jej dane osobowe.  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą zgody pozostaje zgodne z prawem. 
 • Dane zostają usunięte gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,  osoba której dane dotyczą sprzeciwiła się przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,  przetwarzaliśmy dane osobowe niezgodnie z prawem,  musimy usunąć dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;  osoba której dane dotyczą cofnie zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą  ma prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jej danych osobowych w następujących przypadkach:
 1. jeśli przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 2. jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń osoby, której dane dotyczą;
 3. jeśli osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jej danych osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania jej danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. 
 • Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: anna@fundacjakobietaniezalezna.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.
 • Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli osoba, której dane dotyczą zdecyduje się skorzystać z powyższych praw, udzielimy jej odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 1. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

III. Zakres danych oraz sposób ich wykorzystania

 1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez osobę, której dane dotyczą zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. 
 2. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
 • Aktywizacja i rozwijanie talentów kobiet;
 • Promowanie niezależności  mentalnej oraz finansowej wśród kobiet;
 • Promowanie i wspieranie działalności nastawionej na łączenie nauki i biznesu;
 • Promowanie i organizacja wolontariatu;
 • Budowanie społeczności i grup wsparcia dla kobiet;
 • Zachęcanie kobiet do nieustającego doskonalenia kompetencji zawodowych oraz rozwoju osobistego; 
 • Inicjowanie i wspieranie rozwiązań mających na celu upowszechnienie nauki, edukacji, biznesu;
 • Wspieranie nauki i twórczych inicjatyw zachęcających do zdobywania wiedzy;
 • Działalność charytatywna;
 • Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym w szczególności wyrównywanie szans osób i grup dyskryminowanych;
 • Promowanie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym działań wspomagających rozwój demokracji.
 1. W innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w wewnętrznym regulaminie. Jako administrator danych osobowych możemy przekazywać dane osobowe na podstawie odrębnej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, dotyczy to wyłącznie usług takich jak dostawca hostingu, podmiot zapewniający usługę poczty elektronicznej, systemów do prowadzenia marketingu bezpośredniego, organów publicznych – w zakresie w jakim Administrator jest zobowiązany udostępnić dane. Ponadto dane pozyskiwane z formularzy, przy rejestracji mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, na podstawie Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Właściwy poziom ochrony danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń zapewnia uczestniczenie tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności oraz  umowa Administratora z tym podmiotem, która zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 2. Osoba, której dane dotyczą przyjmuje do wiadomości, iż jej dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 1. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o osobie, której dane osobowe dotyczą, są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych w celu zachowania ich bezpieczeństwa. W szczególności dostęp do danych osobowych mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. 

 1. Okres przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres, w  którym będzie do tego podstawa prawna, a więc do  momentu, w którym:

 • przestanie na administratorze ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową,
 • zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później. 
 1. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo do sprawowania przez osoby, której dane dotyczą kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

VII. Polityka plików cookies/Profilowanie

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – www.fundacjakobietaniezalezna.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. W przypadku, gdyby wykorzystanie plików cookies mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób,  będą one przeprowadzane tylko za wyraźną zgodą Użytkownika.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Wersja z dnia 20.02.2020 r.